Погон за производство на леб

Овој погон е сместен на горното ниво од објектот на пекарницата и истиот е опремен со две автоматски линии за производство на леб.

Располагаме со две тунелски печки со капацитет од 2.500 парчиња на час.