ТИМ

 Илија Павличковски

Илија Павличковски

Директор

Тел: 02/2643-804
Е-маил: ilija@dime.com.mk

Снежана Павличковска

Снежана Павличковска

Заменик Директор

Тел: 02/2643-804
Е-маил: info@dime.com.mk

Јулијана Павличковска Крстевска

Јулијана Павличковска Крстевска

Заменик Директор

Тел: 02/2643-804
Е-маил: julijana@dime.com.mk

Љупчо Крстевски

Љупчо Крстевски

Раководител на земјоделие и набавка

Тел: 02/2643-804
Е-маил: ljupco@dime.com.mk

Иван Миладиновски

Иван Миладиновски

Раководител на мелница

Tел: 075/245-723
Е-маил: ivan@dime.com.mk

Љупчо Крстевски

Љупчо Крстевски

Раководител на земјоделие и набавка

Тел: 02/2643-804
Е-маил: ljupco@dime.com.mk

Виолета Бојовска

Виолета Бојовска

Сметководство и финансии

Тел: 02/2643-804
Е-маил: violeta@dime.com.mk

Благоја Георгиевски

Благоја Георгиевски

Технолог

Тел: 02/2619-331
Е-маил: blagoja@dime.com.mk

Емилија Спасевска

Емилија Спасевска

Технолог

Тел: 02/2619-331
Е-маил: emilija@dime.com.mk

Бранимир Кубелка

Бранимир Кубелка

Технолог

Тел: 02/2643-804
Е-маил: info@dime.com.mk

Мери Калкова

Мери Калкова

Правен Сектор

Тел: 02/2643-804
Е-маил: meri@dime.com.mk

Бојана Митреска

Бојана Митреска

Технолог

Тел: 02/2619-331