Сертификати

Во 2022г. го надградуваме системот за управување со ISO 2200/2018 сертифициран од IQ NET Шведска DNV Холандија.